Grafik

Nu börjar det bli dags att lägga till grafik i vårt spel så det börjar se ut som ett riktigt spel. Vi kommer göra det i tre omgångar, för att det inte ska bli för mycket ändringar på en gång. Till en början kommer vi lägga in inladdningen av texturer direkt i vår main-funktion och byta ut ritnings-funktionerna i huvudloopen. I ett senare kaptitel kommer vi titta på att bryta ut det till separata delar.

Innan vi ändrar någon kod behöver vi ladda ner alla resurser som behövs. Ladda ner det här paketet med grafik och ljud och packa upp det och lägg filerna i en katalog som heter assets i rotkatalogen för ditt spel. Alla resurser är public domain och har framförallt hämtats från webbplatsen OpenGameArt.org där det finns alla möjliga resurser för att skapa spel.

Filstrukturen för ditt spel bör nu se ut såhär:

.
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── README.md
├── assets
│   ├── 8bit-spaceshooter.ogg
│   ├── atari_games.ttf
│   ├── button_background.png
│   ├── button_clicked_background.png
│   ├── enemy-big.png
│   ├── enemy-medium.png
│   ├── enemy-small.png
│   ├── explosion.png
│   ├── explosion.wav
│   ├── laser-bolts.png
│   ├── laser.wav
│   ├── ship.png
│   └── window_background.png
└── src
  ├── main.rs
  └── starfield-shader.glsl

Uppdatera webbpubliceringen

Om du ordnade med att publicera ditt spel till Github Pages i första kapitlet behöver du även uppdatera .github/workflows/deploy.yml så att assets inkluderas i publiceringen:

Dels behöver assets-katalogen skapas:

     mkdir -p ./deploy/assets

Och assets-filerna skall kopieras på plats:

     cp -r assets/ ./deploy/

Den fullständiga deploy-konfigurationen skall se ut så här:

name: Build and Deploy
on:
 push:
  branches:
   - main # If your default branch is named something else, change this

permissions:
 contents: write
 pages: write
 
jobs:
 build-and-deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - name: Checkout
    uses: actions/checkout@v2

   - name: Install Rust
    uses: actions-rs/toolchain@v1
    with:
     toolchain: stable
     target: wasm32-unknown-unknown
     override: true

   - name: Build
    run: cargo build --release --target wasm32-unknown-unknown

   - name: Prepare Deployment Directory
    run: |
     mkdir -p ./deploy/assets
     cp ./target/wasm32-unknown-unknown/release/my-game.wasm ./deploy/
     cp index.html ./deploy/
     cp -r assets/ ./deploy/

   - name: Deploy
    uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
    with:
     github_token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
     publish_dir: ./deploy

Committa och pusha och verifiera att spelet funkar som förut på:

 • https://<ditt-github-namn>.github.io/<repository-namn>.
Agical